Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD ?ZIELONE SIOO?
Start Aktualności Aktualności Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 5 lipca 2017 r. (roda) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie ocena i wybr wnioskw do dofinansowania, zoonych do Biura LGD w ramach trwajcego w okresie od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. naboru wnioskw - dziaanie 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji zoonych w ramach:

- Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? (dla wnioskodawcw nalecych do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR),

- Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz?.

Zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne s w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie przypominam, e zgodnie z 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, czonkowie Rady maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczcego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
 2. Przyjcie porzdku obrad.
 3. Wypenienie przez czonkw Rady ?Owiadczenia o zachowaniu poufnoci danych i informacji zawartych w projektach?.
 4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Owiadczenia o bezstronnoci?.
 5. Przedstawienie oceny wstpnej wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? oraz podjcie stosownych uchwa w sprawie nie speniania wstpnej oceny wnioskw.
 6. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.
 7. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 8. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 9. Sporzdzenie listy rankingowej projektw. 
 10.  Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.
 11.  Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.
 12.  Przedstawienie oceny wstpnej wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz? oraz podjcie stosownych uchwa w sprawie nie speniania wstpnej oceny wnioskw.
 13.  Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz?.
 14.  Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR w ogoszonym naborze tematycznym poprzez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 15.  Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 16.  Sporzdzenie listy rankingowej projektw.
 17. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz?.
 18. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz?.
 19. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
 20. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?