OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2019
Start Nabory - 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2019

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2019

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się
  o wsparcie:

- formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 700.000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

- celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój gospodarczy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,

- celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,

- przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

 1. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
 2. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności
  na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku
  do Biura LGD. 

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości 70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (pdf) - otwórz
 • Biznesplan (docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) - otwórz 

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) - otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” - otwórz

7) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie:

 •   Oswiadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy -  otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - otwórz
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” - otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 4z) obowiązuje od 30.05.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - otwórz 
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) - otwórz 
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - otwórz 
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (excel) - otwórz 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf) - otwórz 

10) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) - wersja 3z - otwórz

11) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.